Chào mừng các bạn đến với website Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Chức năng, nhiệm vụ
      TRANG CHỦ      SƠ ĐỒ      THƯ ĐIỆN TỬ      LIÊN HỆ      GIẢI ĐÁP      LOGIN      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               19
  Số lượt truy cập: 1709664
Trung tâm ITA
Hội thi KHKT
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực
TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC

 I/ LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Trần Đức Minh

1.1) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động công tác của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Định; Chỉ đạo việc tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của tỉnh và của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.

1.2) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Chính trị tư tưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Xây dựng cơ bản; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Giáo dục chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên, dạy nghề; Xã hội hóa giáo dục, Khuyến học; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi thấy cần thiết.

Chủ tài khoản số 1.

Chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, Giáo dục thường xuyên của ngành và cơ quan được cấp có thẩm quyền phân công.

1.3) Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Thanh tra Sở; Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Thường xuyên; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ngành GD&ĐT; Hội đồng thi đua khen thưởng.

Ký bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp GDTX, chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

Tham gia sinh hoạt cùng phòng TCCB.

1.4) Phụ trách địa bàn: thành phố Quy Nhơn; thị xã An Nhơn; huyện Hoài Nhơn.

1.5) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Phó Giám đốc Đào Đức Tuấn

2.1) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Kế hoạch tài chính của ngành; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học; Công nghệ thông tin, báo chí, truyền thông của cơ quan sở; Kế hoạch, thống kê; Phòng chống thiên tai; Cải cách hành chính; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Pháp chế cơ quan Sở; Quốc phòng – an ninh cơ quan Sở.

Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Giám đốc đi vắng.

Chủ tài khoản số 2.

Tham gia ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách, các Dự án, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách và một số công tác khác do Giám đốc phân công.

Theo dõi chỉ đạo Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp học.

2.2) Phụ trách đơn vị: Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Sở.

Ký chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học khi được Giám đốc Sở GD&ĐT ủy quyền.

Sửa chữa bằng cấp; chuyển trường cho học sinh.

Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Kế hoạch – Tài chính.

2.3) Phụ trách địa bàn: huyện Tuy Phước; huyện Tây Sơn; huyện Hoài Ân; huyện Vân canh.

2.4) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp, các ban ngành trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Giám đốc Cao Văn Bình

3.1) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông; Giáo dục dân tộc; Giáo dục thể chất; Giáo dục môi trường; An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, y tế học đường; Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình; Chữ thập đỏ; Văn hóa xã hội; Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; Công tác học sinh, sinh viên; Giáo dục pháp luật cho học sinh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Theo dõi chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Chủ tài khoản 3 khi được Giám đốc Sở GD&ĐT ủy quyền.

Tham gia các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách, các Dự án, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách và một số công tác khác do Giám đốc phân công.

3.2) Phụ trách đơn vị: Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục trung học.

Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Giáo dục Trung học.

3.3) Phụ trách địa bàn: huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, An lão.

 

3.4) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp, các ban ngành trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 II/ VĂN PHÒNG SỞ

           A/ CHỨC NĂNG:Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của Cơ quan Sở và toàn ngành, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của Cơ quan Sở, các hoạt động báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành.

          B/ NHIỆM VỤ:

            1/ Tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức đôn đốc hoạt động của Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổ chức soạn thảo các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của Cơ quan Sở.    

            2/ Làm công tác thư ký cho lãnh đạo Sở; xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Giám đốc Sở chủ trì.

            3/ Làm đầu mối cho các công tác đối ngoại của Giám đốc Sở; nghiên cứu các bài báo có liên quan đến ngành, báo cáo Giám đốc Sở và dự thảo văn bản trả lời báo chí theo qui định về kỷ luật phát ngôn.

            4/ Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Sở; tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác quản lý của Sở.

           5/ Thực hiện nhiệm vụ dự toán, kế toán hành chính sự nghiệp cấp 3 thuộc Sở; lập dự toán đề xuất thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỷ thuật và thu chi các nguồn kinh phí của cơ quan Sở theo quy định của Nhà nước.

           6/ Quản lý tài sản, đất đai, mua sắm, tu bổ các phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Sở, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quang khuôn viên trụ sở làm việc. Thường trực công tác phòng chống bão lụt, thiên tai của cơ quan và của ngành.

           7/ Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng để xây dựng và trình Giám đốc Sở Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc cơ quan Sở.

           8/ Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng trình Giám đốc Sở về chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của Sở.   

           9/ Tổ chức tiếp khách; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của Sở.

          10/Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng toàn ngành và thi đua vùng IV theo sự phân công của Bộ GD-ĐT. Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của ngành.

          11/ Triển khai cơ chế hành chính “một cửa”, ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở và các đơn vị thuộc Sở. Chứng thực bản sao bằng tốt nghiệp và các giấy tờ hành chính thông thường theo qui định hiện hành.

          12/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm và theo chuyên đề; phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật.

          13/ Đề xuất và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công chức trong cơ quan Sở; phối hợp với Công đoàn chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ trong cơ quan Sở; phụ tráchtổ thư viện của cơ quan Sở, mạng Internet giáo dục;

          14/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          15/ Biên chế Văn phòng Sở là 12 người.

III/ PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC-MẦM NON

            A/ CHỨC NĂNG: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non (GDMN) và Giáo dục Tiểu học (GDTH).

           B/ NHIỆM VỤ:

*Về Giáo dục mầm non

            1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh về GDMN.

            2/ Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh về GDMN.      

            3/ Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của UBND các huyện, thành phố về GDMN theo phân cấp quản lý của tỉnh.   

            4/ Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc GDMN; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về GDMN trong cả tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển GDMN.

            5/Hướng dẫn, kiểm tra và đề xuất việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; triển khai hướng dẫn thực hiện chuẩn phát triển của trẻ ở tuổi mầm non do Bộ ban hành; nhân điển hình tiên tiến, truyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.

            6/ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình thí điểm GDMN.

7/ Phối hợp với phòng GDCN-TX tổ chức thực hiện chương trình công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

            8/ Chủ trì tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến GDMN; khai thác, hướng dẫn ứng dụng CNTT vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, hướng dẫn và kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các thiết bị, cơ sở vật chất của nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo và mầm non góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá GDMN. 

           9/ Chủ trì hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra đánh giá công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong cơ sở GDMN. Nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường mầm non.Tổ chức việc thực hiện phân loại chất lượng chuyên môn của đội ngũ CB, GV.

           10/ Phối hợp với Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục kiểm tra việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động trường mầm non và hướng dẫn về đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non do Bộ ban hành.

           11/ Phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến GDMN.

          12/ Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường mầm non theo phân cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục của UBND tỉnh.

          13/ Phối hợp với Phòng TCCB theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GDMN. 

          14/ Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các cơ quan, đơn vị ngoài Sở và các lực lượng xã hội có liên quan trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ.

* Về giáo dục Tiểu học:

           1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh về GDTH.

            2/ Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh về GDTH đã ban hành.      

            3/ Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của UBND các huyện, thành phố về GDTH theo phân cấp quản lý của tỉnh.   

            4/ Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc GDTH; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về GDTH trong cả tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển GDTH.

            5/ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và đề xuất việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

            6/ Chủ trì hướng dẫnviệc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc GDTH.

            7/ Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác dạy học và xét công nhận hoàn thành chương trình ở cấp tiểu học.

            8/ Chủ trì hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và loại hình lớp ghép ở tiểu học.

            9/ Phối hợp với phòng GDCN-TX thực hiện chương trình công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học.

            10/ Chủ trì tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến GDTH; khai thác, hướng dẫn ứng dụng CNTT vào dạy học, hướng dẫn và kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá GDTH. 

            11/ Chủ trì hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra đánh giá công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường ở các trường tiểu học. Nhân điển hình tiên tiến đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường tiểu học. Tổ chức việc thực hiện phân loại chất lượng chuyên môn của đội ngũ.

            12/ Phối hợp với phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục kiểm tra việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của trường tiểu học và hướng dẫn về đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học do Bộ ban hành.

            13/ Phối hợp với Thanh tra Sở trong thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học liên quan đến GDTH.

           14/ Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường tiểu học theo phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục của UBND tỉnh.

          15/ Phối hợp với Phòng TCCB theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GDTH. 

         16/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

         17/ Biên chế phòng TH-MN là 6 người.

IV/ PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

            A/ CHỨC NĂNG:Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

            B/ NHIỆM VỤ:

            1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh về Giáo dục trung học (GDTrH).

            2/ Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh về GDTrH đã ban hành.      

            3/ Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc GDTrH; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về GDTrH trong cả tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển GDTrH.

            4/ Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ.

            5/ Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở GDTrH.

            6/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và đề xuất việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

            7/  Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến học sinh.

            8/ Chủ trì, phối hợp với phòng TCCB thẩm định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường THPT, thành lập các Hội đồng tư vấn, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường, Hội đồng bộ môn. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của cơ quan Sở kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của các trường THCS, THPT và các cơ sở GD-ĐT khác theo quy định của pháp luật.   

            9/ Tham gia Hội đồng nghiệm thu thiết bị giáo dục và các Hội đồng tư vấn khác liên quan đến GDTrH.

            10/ Hướng dẫn các trường trung học và các đơn vị trực thuộc thực hiện việc đưa CNTT vào GDTrH. Chủ trì kiểm tra, đánh giá các trường trung học trong việc khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học.

            11/ Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của đề án, dự án, chương trình có liên quan đến GDTrH. Hướng dẫn và kiểm tra đánh giá các trường trung học trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến GDTrH. 

            12/ Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.     

            13/ Phối hợp với phòng GDCN-TX đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng THCS, THPT; Xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo định kỳ và thường xuyên.

            14/ Phối hợp với phòng TCCB trong việc thực hiện các chế độ chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.

            15/ Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng và thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường THPT theo phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục của UBND tỉnh.

            16/ Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến bậc trung học, quản lý cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ  thuộc giáo dục bậc trung học.

            17/ Phối hợp với các đơn vị trong Sở, ngoài Sở và các lực lượng xã hội có liên quan trong việc hướng dẫn liên kết giáo dục lao động sản xuất, giáo dục hướng nghiệp, quốc phòng, thể dục thể thao, thẩm mỹ, kết hợp giáo dục giữa nhà trường và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để hướng dẫn công tác Ðoàn - Ðội trong nhà trường

            18/Phát bằng tốt nghiệp,và cấp bản sao bằng tốt nghiệp theo qui định của Bộ GD&ĐT.

            19/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

            20/ Biên chế : 12 người.

V/ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

            A/ CHỨC NĂNG: giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của tỉnh; Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

            B/ NHIỆM VỤ:

            1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh về khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (KT&QLCLGD).

            2/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp BT THPT, thi chọn học sinh giỏi các cấp học, thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 chuyên, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi; kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học, THCS, THPT và GDTX.

            3/ Hướng dẫn các cơ sở giáo dục về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo các văn bản của Bộ đã ban hành. Hướng dẫn thực hiện các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi tiểu học, trung học cơ sở và THPT; Xét tuyển lớp 6, xét tốt nghiệp THCS

            4/ Chủ trì giúp Giám đốc trong việc ra đề thi, coi thi, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi thuộc thẩm quyền của Sở; tổ chức công tác ra đề, sao in đề thi, công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, lớp 10 chuyên, và sao in đề thi, coi thi chấm thi tốt nghiệp THPT.

            5/ Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi, giúp cơ sở giáo dục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

            6/ Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi các cấp.

            7/ Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

            Chủ trì , phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông do phòng GD-ĐT quản lý và cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý.

            8/ Lập kế hoạch đánh giá ngoài, đánh giá lại và tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn đánh giá ngoài, đánh giá lại.

            9/ Tiếp nhận báo cáo đánh giá ngoài, đánh giá lại (nếu có)

            10/ Thực hiện các thủ tục, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của đoàn đánh giá ngoài và đánh giá lại.

            11/ Giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông đã được công nhận hoặc không công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

            12/ Chủ trì, tham gia thực hiện, giúp Giám đốc theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định CLGD.

            13/ Quản lý hồ sơ thi, tổ chức in bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT chuyển cho phòng GDTrH để thực hiện cấp phát.

            14/ Ðề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, đơn vị có thành tích hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được qui định trong qui chế thi của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

            15/Tổ chức sơ kết tổng kết, đánh giá ; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện theo qui định, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên kịp thời. Đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tỉnh theo qui định của Bộ.

            16/-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

            17/ Biên chế 4-5 người.

VI/ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

            A/ CHỨC NĂNG:Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai, tài sản công và công tác thống kê toàn ngành; là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc ngân sách tỉnh; đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật

           B/ NHIỆM VỤ:

* Về công tác quy hoạch và kế hoạch:

           1/ Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới trường THPT, các trung tâm GDTX-HN và đơn vị trực thuộc, quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo của toàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

           2/ Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng có liên quan trình Giám đốc Sở các văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu phát triển giáo dục, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quyết định của UBND tỉnh.

          3/ Chủ trì tổng hợp và trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của toàn ngành theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh, kế hoạch chi tiêu trung hạn, kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, để trình UBND tỉnh trước khi thực hiện.

          4/ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở về dự toán phân bổ ngân sách cho các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở và Văn phòng Sở.

          5/ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạch ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở.

          6/ Phối hợp với các phòng chức năng thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở hoặc do Sở quản lý.

 * Về công tác đầu tư:

          1/ Căn cứ vào quy hoạch mạng lưới trường lớp đã được UBND tỉnh phê duyệt và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ trì phối hợp với phòng GDTrH, phòng GDCN, phòng Tiểu học –Mầm non, Phòng TCCB hướng dẫn các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục trong tỉnh do nhà nước hoặc do tổ chức, cá nhân đầu tư.  

          2/ Làm đầu mối phối hợp với các phòng chức năng, các cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý về chủ trương khuyến khích đầu tư cho giáo dục và đào tạo bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tỉnh.

          3/ Chủ trì xây dựng kế hoạch dự toán hàng năm các nguồn vốn, giao và điều chỉnh kế hoạch vốn cho các đơn vị trực thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt.

          4/ Giúp Giám đốc Sở quản lý đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

 *Về công tác tài chính-kế toán:      

          1/ Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của Sở GD-ĐT là một đơn vị dự toán và kế toán hành chính, sự nghiệp cấp 2 thuộc ngân sách tỉnh. Hướng dẫn các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm. Trình Giám đốc Sở dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán thu chi cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở theo quy định.

          2/ Chủ trì công tác xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của Sở theo quy định.

          3/ Chủ trì và phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc Sở xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật;

          4/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh các văn bản về cơ chế chính sách tài chính, kế toán trong ngành giáo dục – đào tạo theo thẩm quyền; các định mức chi tiêu tài chính, định mức chi cho giáo dục-đào tạo;

          5/ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước;

          6/ Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

          7/ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch-tài chính, kế toán trong ngành.

          8/ Phối hợp với phòng TCCB: đề xuất với Giám đốc Sở trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán, hoặc người phụ trách kế toán trong các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở; thẩm định trong việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt độngcác đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

          9/ Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý.

* Về công tác thống kê:

          1/ Xây dựngvà quản lý thống nhất các chỉ số thống kê giáo dục-đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục - đào tạo ở các huyện, thành phố, các trường THPT và trực thuộc, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống nhất trong toàn ngành.

          2/ Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm; là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục – đào tạo để công bố chính thức trong cả tỉnh và báo cáo Bộ GD&ĐT,

          3/ Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các trường THPT, các đơn vị trực thuộc và phòng GD-ĐT huyện, thành phố. Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.

          4/ Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra  các trường THPT và trực thuộc                 

          5/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          6/ Biên chế phòng KH-TC là 6 người.

VII/ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

            A/ CHỨC NĂNG: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

           B/ NHIỆM VỤ:

          1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Chủ trì xây dựng để Giám đốc trình UBND tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;  giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, công chức viên chức.

          2/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục cho UBND huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

          3/ Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chức năng xây dựng và trình Giám đốc Sở Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Sở.

          4/ Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chức năng trình Giám đốc Sở về chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của Sở.

          5/ Phối hợp với các phòng chức năng thẩm định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường THPT, các đơn vị trực thuộc; thành lập các Hội đồng tư vấn, ban quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường.

          6/ Phối hợp với các phòng chức năng của Sở kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX, TTGDTX-HN và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

          7/ Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện áp dụng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức nhà nước, thực hiện định mức lao động và các chỉ tiêu biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên, công chức hành chính, viên chức hành chính ở các trường THPT, các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng của cơ quan Sở.

          8/Quan hệ chặt chẽ với Sở Nội vụ để hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các công tác: quản lý, đề bạt, bố trí sử dụng, tuyển dụng công chức; điều động, luân chuyển, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, qui hoạch - bổ nhiệm, thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ theo theo quy định hiện hành của nhà nước.

          9/ Phối hợp với phòng KHTC thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý; thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước. Hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục theo thẩm quyền quản lý.

          10/ Phối hợp với Văn phòng Sở giúp Giám đốc theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực tổ chức cán bộ đối với các trường THPT và các đợn vị trục thuộc Sở;   

          11/ Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở xử lý các sai phạm về công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; thường trực hội đồng kỷ luật của Sở.

          12/ Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra các trường THPT và trực thuộc, các phòng giáo dục - Đào tạo trong việc chấp hành luật pháp về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

          13/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          14/ Biên chế 4 người.

VIII/ PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP – THƯỜNG XUYÊN

          A/ CHỨC NĂNG:Giúp Giám đốc Sở

           - Thựchiện chức năng quản lý Nhà nước về Giáo dục thường xuyên.

           - Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

          B/ NHIỆM VỤ:

            * Về Giáo dục thường xuyên:

           1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác giáo dục thường xuyên.

           2/ Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên đã được ban hành

          3/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên trong tỉnh và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục.     

            4/ Chủ trì hoặc tham gia theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

            5/ Phối hợp với phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục hướng dẫn việc đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh.

            6/ Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính Sở phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục thường xuyên giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

            7/ Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học thuộc giáo dục thường xuyên.

            8/ Giúp Giám đốc Sở quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo phân cấp quản lý hiện hành.

          9/ Chủ trì hướng dẫn việc ứng dụng và đánh giá việc ứng dụng khoa học, công nghệ, trong dạy học và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên.

          10/ Chủ trì cùng với các đơn vị trong Sở giúp Giám đốc phối hợp với các cơ quan  ngoài Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập.

* Về giáo dục chuyên nghiệp: 

          1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác giáo dục ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh.

          2/ Giúp Giám đốc Sở: tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo chủ trương của Nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra các trường TCCN trong tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục ĐH, CĐ và TCCN theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

          3/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định mở ngành nghề đào tạo mới, liên kết đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN theo đúng quy chế của Bộ và phân cấp của UBND tỉnh.

          4/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của các trường TCCN; tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh qua từng thời kỳ và từng năm học.

          5/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo và thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và phân cấp của UBND tỉnh; xây dựng chính sách về việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

          6/ Chủ trì tham gia theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục ĐH, CĐ và TCCN do UBND tỉnh giao.

           7/ Phối hợp với phòng KH-TC và các đơn vị liên quan: giúp Giám đốc Sở thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp; phân bổ chỉ tiêu đào tạo CĐ, TCCN hàng năm để trình UBND tỉnh quyết định.

          8/ Chủ trì và phối hợp với phòng TCCB trong việc: thẩm định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các TT GDTX, TT GDTX-HN, TT Tin học-Ngoại ngữ, thành lập các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục chuyên nghiệp và hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn; hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục TCCN.

          9/ Phối hợp với phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng hướng dẫn thực hiện, đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

         10/ Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đánh giá các trường trung cấp chuyên nghiệp trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường.

          11/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng xã hội có liên quan thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

           12/ Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở của tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổng hợp đánh giá tình hình đạo đức, lối sống và công tác giáo dục đạo đức của học sinh TCCN theo thời kỳ và hàng năm.

           13/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của TT GDTX, TT GDTX-HN, TT Tin học-Ngoại ngữ, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh TCCN trong tỉnh.

          14/ Chủ trì kiểm tra công tác tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và tâm lý cho học sinh TCCN; hướng dẫn và theo dõi việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện giáo dục thể chất và y tế học đường, phòng chống tội phạm và tệ nạn trong trường TCCN.

          15/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tuyển chọn giáo viên, học sinh đi đào tạo, tu nghiệp nước ngoài theo quy chế và phân cấp của Nhà nước. Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          16/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          17/ Biên chế: 5 người.       

 IX/ THANH TRA SỞ

           A/ CHỨC NĂNG : Giúp Giám đốc Sở  thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về giáo dục – đào tạo của tỉnh theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Thanh tra có con dấu riêng.

            B/ NHIỆM VỤ:

          1/ Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác thanh tra giáo dục. Hướng dẫn công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các phòng GD-ĐT, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc.

           2/ Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện khi được Giám đốc Sở phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Giám đốc Sở.

           3/ Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở trong phạm vi trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở.

          4/ Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

          5/ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở. Thanh tra các vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

          6/ Chủ trì giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

         7/ Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công đoàn ngành hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trong các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh.

          8/ Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong phạm vi quản lý của Sở.

          9/ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

          10/ Chủ trì, phối hợp với phòng TCCB giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên giáo dục.

          11/ Phối hợp với phòng KH-TC lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, các chế độ chính sách cho hoạt động thanh tra giáo dục theo quy định của Nhà nước.

          12/ Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra; phối hợp, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có cấu phần thanh tra giáo dục.

          13/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          14/ Biên chế: 4 người.

 

                                                                                                                                           Văn bản mới
     Thông báo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3820163, Fax: (056)3826744 - Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN ĐỨC MINH,Giám đốc Sở
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)