Chào mừng các bạn đến với website Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Chức năng, nhiệm vụ
      TRANG CHỦ      SƠ ĐỒ      THƯ ĐIỆN TỬ      LIÊN HỆ      GIẢI ĐÁP      LOGIN      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 2011060
Trung tâm ITA
Hội thi KHKT
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực
TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐINH

(Theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định )

 

I. Vị trí, chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a.Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b.Dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; về phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các ngành, các cấp quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;

c.Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

d.Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ.Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a.Dự thảo quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): Trường trung cấp chuyên nghiệp; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và các cơ sở giáo dục khác (nếu có);

b.Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c.Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, công tác phổ cập giáo dục và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của pháp luật.

5.Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh.

6.Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh.

7.Quyết định cho phép hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quy định này và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9.Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

10.Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh.

11.Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

12.Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13.Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ngoài nước theo quy định của pháp luật.

14.Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

15.Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

16.Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

17.Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế hàng năm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở quản lý và thực hiện phân bổ cho các đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

18.Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan trình cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

19.Giúp UBND tỉnh thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20.Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21.Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

22.Quy định hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở; quyết định hoặc đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, hoặc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, hiệu phó các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

23.Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

24.Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

25.Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.     Văn bản mới
     Thông báo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Tập đoàn Viễn thông Quân đội
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3820163, Fax: (056)3826744 - Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN ĐỨC MINH,Giám đốc Sở
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)