Những điiều cần biết về đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS

Thứ tư - 27/10/2021 08:06
1. TEMIS là gì? Ý nghĩa của việc đánh giá theo chuấn trên Hệ thống TEMIS?
          TEMISHệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông  thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục (theo từng tỉnh, huyện, trường và cá nhân)Hệ thống này hướng tới một số nội dung cơ bản như: Xu hướng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu bồi dưỡng, sự đánh giá về chương trình bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Hệ thống TEMIS giúp cơ quan quản lý các cấp, bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường phổ thông thu thập đầy đủ các thông tin trực tuyến về:
          - Xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông dựa trên đánh giá theo chuẩn;
          - Theo dõi và ghi lại đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về các chương trình bồi dưỡng thường xuyên;
          - Thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông làm căn cứ cho việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương trình, tài liệu và các phương thức tổ chức học tập, hỗ trợ bồi dưỡng. 
          Công tác đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn là nhằm mục đích theo dõi, đánh giá sự phát triển nghề nghiệp của ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong cả hệ thống giáo dục, từng tỉnh, từng huyện, từng trường và từng cá nhân; làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng.
          
Theo đó, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường được đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. (theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 về việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông)

          Giáo viên được đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Năng lực xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục. (theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông)
          Kết quả đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trên hệ thống TEMIS  là căn cứ để đánh giá chất lượng, hiệu quả và cập nhật các chương trình bồi dưỡng thường xuyên của các địa phương và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới giáo dục.
          Vận hành Hệ thống TEMIS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn và xây dựng báo cáo TEMIS.
          Hiện nay, hệ thống TEMIS được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng tạm thời là phiên bản 1.0 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETEL) hỗ trợ miễn phí xây dựng. Theo lộ trình, hệ thống TEMIS sẽ được liên thông và bổ sung cho Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được Bộ Giáo dục và Đạo tạo triển khai trong những năm gần đây.
2. Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá giáo viên
          - Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
          - Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (viết tắt là CV 4530).
 3. Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
          - Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018, ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;
          - Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 01/10/2018, Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (viết tắt là CV 4529).
4. Nhiệm vụ của các bên liên quan trong đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS
     4.1. Nhiệm vụ của giáo viên:  
          Hoàn thành tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02, CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường, là CV 4529); Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.
     4.2. Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn:
          Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02, CV 4530); Tổ chức cho GV trong tổ chuyên môn đánh giá lẫn nhau và hoàn thành tổng hợp ý kiến về đồng nghiệp trong tổ (Theo Biểu mẫu 03 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn, CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02, là CV 4529). Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống; Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn lên hệ thống.
     4.3. Nhiệm vụ của phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông:
          Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - Phiếu Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, CV 4529); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02, CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về Hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02, CV 4529). Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.
     4.4. Nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông:
          Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - Phiếu Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng tự đánh giá, CV 4529); Hoàn thành đánh giá giáo viên trong toàn trường (Theo Biểu mẫu 04 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông, CV 4530); Phân công cán bộ thực hiện lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 03 - Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường, CV 4529); Hoàn thành đánh giá Phó Hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 04 - Phiếu cấp trên đánh giá Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, CV 4529); Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống; Tải bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng lên hệ thống.
     4.5. Nhiệm vụ của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo:
          Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá Hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; Phân công cán bộ tải kết quả đánh giá của các Hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống công nghệ thông tin (Theo Biểu mẫu 04 - Phiếu cấp trên đánh giá Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, CV 4529).
     4.6. Nhiệm vụ của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:
          Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì đánh giá Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phân công cán bộ tải kết quả đánh giá Hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống công nghệ thông tin (Theo Biểu mẫu 04 - Phiếu cấp trên đánh giá Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, CV 4529).

Nguồn tin: (Nguồn: etep.moet.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

2311/SGDĐT-QLCLGD-GTDX

Sử dựng Bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT.

Thời gian đăng: 12/09/2023

lượt xem: 688 | lượt tải:1907

41/2021/TT-BGDĐT

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào Tạo

Thời gian đăng: 14/01/2022

lượt xem: 2363 | lượt tải:487

40/2021/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Thời gian đăng: 14/01/2022

lượt xem: 4541 | lượt tải:1311

46 /2021 /TT-BGDĐT

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thời gian đăng: 13/01/2022

lượt xem: 1891 | lượt tải:254

84/2021/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 29/12/2021

lượt xem: 1964 | lượt tải:259
hoi thi thanh thieu nien
Xem nội dung: Tại đây!
Thư xin lỗi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập727
  • Hôm nay11,434
  • Tháng hiện tại996,163
  • Tổng lượt truy cập23,353,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây